اركان طرح

اساتید راهنما، همیاران، دانشجویان جدیدالورود، مشاوران پشتيبان، كميته حمايت و نظارت بر طرح، كميته هاي اساتيد راهنماي دانشكده ها و دبيرخانه طرح اركان طرح هستند كه در ادامه معرفي مي شوند.

 

 1. اساتید راهنما: اساتید راهنما از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان می باشند که توسط دانشكده ها (معاونين آموزشي و فرهنگي- دانشجويي دانشكده) و با تأييد معاون آموزشي دانشگاه به صورت ترجيحاً داوطلبانه تعيين مي شوند.

          وظایف استاد راهنما:

 • ارتباط با دانشجویان زیر مجموعه خود و قرار دادن ساعاتي جهت ملاقات با دانشجويان
 • رصد امور تحصیلی، فرهنگی و اجتماعي دانشجویان زیر مجموعه خود
 • راهنمايي و آگاهي بخشي دانشجویان نسبت به مراکز مختلف خدمات دانشجويي (مرکز مشاوره، مرکز معارف، مركز کارآفرینی، قرض الحسنه، مركز زبان، مركز بهداشت، تربيت بدني، دفتر استعدادهاي درخشان و...)
 • شرکت فعال در كارگاه هاي آموزشي و جلسات توجيهي ویژه اساتید راهنما در طول سال
 • همكاري در برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعي برای دانشجویان زیر مجموعه خود با هماهنگي و پشتيباني سرپرست دانشجويي فرهنگي دانشكده و دبيرخانه طرح
 • نظارت بر عملکرد همیاران و برگزاری جلسات تبادل نظر با آنها
 • شركت در جلسات كميته اساتيد راهنماي دانشكده

 

2. همیاران: همیاران از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجويان كارشناسي مجرب در رشته ها و گرایش های موجود در دانشگاه صنعتی اصفهان انتخاب مي شوند. متقاضيان فراخوان عمومي دبیرخانه طرح و نيز دانشجويان معرفي شده از سوي دانشكده ها، پس از انجام مصاحبه (كه توسط دبيرخانه طرح با همكاري مركز مشاوره و خدمات روانشناختي و دفتر فرهنگ عمومي دانشگاه انجام مي شود) برگزيده می شوند.

          شرایط لازم برای همیار:

 • توانمند در ایجاد ارتباط با همسالان (ارتباطات اجتماعی)
 • حسن شهرت، تعهد و مسئوليت پذيري
 • داشتن وضعیت علمی مناسب (عدم مشروطي و حتي الامكان كمتر نبودن معدل از ميانگين معدل دانشكده)
 • دارا بودن مقبوليت عمومی در بین دانشجویان و دانشکده
 • عدم داشتن رأي كميته انضباطي
 • دارا بودن انگیزه و فرصت لازم جهت همکاری با طرح

         وظایف همیار:

 • برقراری ارتباط موثر و مستمر با دانشجويان زیر مجموعه خود
 • انتقال تجارب دانشجويي خود به گروه زیر مجموعه
 • ارائه مستمر گزارش فعالیت های خود به استاد راهنما
 • شركت در كارگاه هاي آموزشي برگزار شده
 • شركت در جلسات تبادل نظر با اساتيد راهنماي دانشكده و دیگر همیاران دانشکده با هماهنگي و پشتيباني سرپرست دانشجويي فرهنگي دانشكده و دبيرخانه طرح
 • همکاری در برنامه ریزی فرهنگی و تفریحی با هماهنگي استاد راهنما
 • شرکت فعال در برنامه های طراحی شده ویژه همياران

 

3. مشاوران پشتيبان: از ميان مشاوران ذي صلاح مركز مشاوره و خدمات روانشناختي چهار نفر جهت پشتيباني از دانشجويان و همياران متناظر آنها در چهار گروه دختران خوابگاهي، پسران خوابگاهي، دختران غيرخوابگاهي و پسران غيرخوابگاهي از سوي مسئول مركز مشاوره و خدمات روانشناختي تعيين مي شوند.

         وظايف مشاوران پشتيبان:

 • حمايت محتوايي از همياران مرتبط با گروه خود در حوزه سلامت و بهداشت روان
 • ارائه مشاوره به دانشجويان مرتبط با گروه خود كه از سوي اساتيد راهنما يا همياران مرتبط به وي ارجاع شده اند
 • برگزاري جلسات اجتماع محور با محوريت آسيب هاي اجتماعي
 • حضور در جلسات تبادل نظر جهت بررسي مشكلات و روند اجرايي طرح

 

دانشجویان جدید الورود: کلیه دانشجویان سال اول مقطع كارشناسي دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجويان جديدالورود محسوب  مي شوند که بر اساس رشته و گرایش تحصیلی و با توجه به بومی یا خوابگاهی بودن با همیاران هم جنس مرتبط می شوند.

 

 4. كميته حمايت و نظارت بر طرح

              اعضاي كميته حمايت ونظارت بر طرح:

1. معاون فرهنگي- اجتماعي دانشگاه (رئيس كميته) 2. مدير كل آموزشي 3. مدير برنامه ريزي فرهنگي- اجتماعي 4. مدير كل دانشجويي 5. نماينده مركز مشاوره و خدمات روانشناختي 6. يك نفر از سرپرستان فرهنگي- دانشجويي دانشكده ها 7. يك نفر از معاونين آموزشي دانشكده ها 8. دو نفر از اساتيد راهنما ( يك نفر آقا و يك نفر خانم) 9. مسئول دبيرخانه طرح به عنوان دبير جلسه

انتخاب عضو بند 5 توسط معاون دانشجويي دانشگاه، انتخاب عضو بند 6 توسط شوراي سرپرستان فرهنگي- دانشجويي دانشگاه، انتخاب عضو بند 7 توسط شوراي آموزشي و انتخاب اعضاي بند 8 توسط معاون آموزشي دانشگاه صورت مي گيرد.

شرح وظايف كميته حمايت و نظارت بر طرح :

 • تعيين راهبردها، خط مشي ها و سياستگذاري براي دوره هاي سالانه طرح
 • طراحي دوره ها و كارگاه هاي آموزشي و جلسات توجيهي ویژه اساتید راهنما و همياران
 • طراحي و برنامه ريزي برنامه هاي استقبال، افتتاحيه و اردوي يك يا چند روزه براي دانشجويان جديدالورود و تشكيل ستاد برگزاري براي اجراي اين برنامه ها با محوريت دبيرخانه طرح
 • هدايت و نظارت بر كميته اساتيد دانشكده ها
 •  ارزيابي طرح و ارائه پيشنهادات اصلاحي

 

5. كميته اساتيد راهنماي دانشكده

اعضاي كميته اساتيد راهنماي دانشكده عباتند از:

1. سرپرست فرهنگي دانشجويي دانشكده 2. اساتيد راهنماي دانشكده

اين كميته با مسئوليت سرپرست دانشجويي فرهنگي دانشكده در نيمسال اول، هر ماه يكبار و در نيمسال دوم هر دو ماه يكبار با حضور اساتيد راهنماي دانشجويان جديدالورود تشكيل جلسه مي دهند.

شرح وظايف كميته اساتيد راهنماي دانشكده :

 • معرفي همياران به دبيرخانه در هنگام ثبت نام همياران
 • همكاري با كميته حمايت و نظارت براي برگزاري طرح
 • تدقيق برنامه فرهنگي ابلاغ شده جهت اجرا در دانشكده از طريق توجه به شرايط ويژه آن دانشكده و بومي سازي برنامه ها
 • برگزاري جلسات تبادل نظر جهت بررسي مشكلات و روند اجرايي طرح در دانشكده
 • ارزيابي برنامه ها و همياران طرح در دانشكده

 

6. دبيرخانه طرح

 دبيرخانه طرح در معاونت فرهنگي - اجتماعي دانشگاه تشكيل مي شود كه داراي نقش محوري در حسن اجراي برنامه هاي مربوط به طرح است. مسئول دبيرخانه طرح از بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه توسط معاون فرهنگي - اجتماعي دانشگاه انتخاب مي شود. همچنين يكي از كارشناسان فرهنگي با انتخاب معاون فرهنگي- اجتماعي دانشگاه به عنوان كارشناس دبيرخانه تعيين مي شود.

شرح وظايف دبيرخانه طرح:

 • پيگيري و اجراي برنامه هاي مصوب كميته حمايت و نظارت
 • فراخوان عمومي در دانشگاه براي ثبت نام همياران
 • ثبت نام، مصاحبه و گزينش همياران مناسب در هر رشته و گرايش تحصيلي با همكاري نهادهاي مرتبط
 • برگزاري دوره هاي آموزشي و جلسات توجيهي اساتيد راهنما جهت آشنايي با طرح با استفاده از صاحبنظران ذيربط
 • پيشنهاد و اجراي جلسات توجيهي و دوره هاي آموزشي براي همياران
 • تشكيل شوراي رابطين دانشجويي طرح متشكل از يك نفر رابط همياران برادر و يك نفر رابط همياران خواهر براي هر دانشكده
 • برگزاري برنامه استقبال، افتتاحيه و اردوي يك يا چند روزه براي دانشجويان جديدالورود با كمك ستاد برگزاري مطابق برنامه مصوب كميته حمايت و نظارت
 • تامين و هماهنگي محتواي فرهنگي برنامه ها از طريق مجاري ذي ربط (نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، دفتر فرهنگ عمومي، مركز مشاوره و...)
 • برگزاري برنامه هاي مختلف فرهنگي مثل جشن ها، اعياد، مسابقات و اردوهاي دانشجويي در طول سال با همكاري سرپرستان فرهنگي - دانشجويي دانشكده ها
 • همكاري در فعاليت هاي مرتبط با ارزيابي از سير اجرايي طرح در طول سال اول

تذكر: ؛ هر 7 تا 9 دانشجوی ورودی جدید با یک همیار و هر 3 تا 5 همیار با یک استاد مرتبط می شوند. همياران كار خود را با بودن در كنار دانشجويان ورودي جديد به هنگام ثبت نام آغاز مي كنند و با ايجاد، حفظ و تعميق رابطه با آنها و همچنين مرتبط كردن آنها با اساتيد راهنما نقش خود را در پيشگيري از آسيب هاي احتمالي و كمك به پيشرفت سريع تر اين عزيزان ايفا كنند. براي صميمانه تر شدن ارتباطات، اردويي يك يا چند روزه پس از ثبت نام و قبل از شروع ترم با حضور اساتيد راهنما، همياران و دانشجويان ورودي جديد برگزار مي شود.

تحت نظارت وف بومی