ضرورت اجراي طرح

  1. ضرورت پيشگيري از مشكلات تحصيلي، عاطفي، ارتباطي، جسمي و ... دانشجوي جديدالورود بخصوص دانشجويان خوابگاهي از طريق آگاهي بخشي و مهارت افزايي دانشجويان بخصوص در سال اول تحصيل
  2. ضرورت رفع نيازهاي آموزشي، دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي دانشجوي جديدالورود از طريق اساتيد راهنما، مشاوران و همياران
  3. ضرورت توجه به تربيت و تزكيه در كنار تعليم در طول دوران دانشجويي

تحت نظارت وف بومی