اهداف طرح

  1. آشنايي دانشجويان جديدالورود با بخش هاي مختلف آموزشي، فرهنگي، دانشجويي، اداري و خدماتي دانشگاه

  2. افزايش آگاهي دانشجويان نسبت به مقررات كلي دانشگاه و مقررات آموزشي به ويژه حقوق و وظايف خود

  3. ايجاد و ارتقاء روحيه نشاط و شادابي بين دانشجويان جديدالورود

  4. ارتقاء آگاهي هاي دانشجويان نسبت به مسائل اجتماعي و روان شناختي و پيشگيري از آسيب هاي مربوطه

  5. افزايش آگاهي و مهارت دانشجويان در زمينه مهارت هاي زندگي خصوصاً مهارت هاي زندگي دانشجويي و آمادگي براي ورود به اجتماع پس از دانشجويي

  6. رشد فكري، فرهنگي و اعتقادي دانشجويان و زمينه سازي براي تهذيب آنان

تحت نظارت وف بومی