معرفي طرح

دانشجويان در كنار آموزش و پژوهش تخصصي دانشگاهي، نيازمند يك بستر مناسب براي فراگيري جنبه هاي عمومي زندگي، به ويژه در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي، در فرآيند رشد خود هستند. البته اين بستر با بستر آموزش و پرورش قبل از دانشگاه متفاوت است و در آن خود مختاري و درجه آزادي دانشجو به مراتب بيشتر است، با اين حال طراحي، پياده سازي و استقرار اين بستر مناسب نيازمند عطف توجه است و طرح حاضر با عنوان هدايت استاد محور دانشجويان (هدا) براي اين منظور تهيه و تدوين شده است. ناگفته روشن است كه در اين طرح دانشجويان سال اول كارشناسي جايگاه خاصي دارند و ايشان بايد مراقب معني داري دوره گذار از دبيرستان به دانشگاه را طي نمايند. طرح حاضر بر اساس طرح رفعت (رابطين فرهنگي، علمي، تربيتي) كه در چهار سال گذشته (از سال1389 تا 1392) در دانشگاه اجرا شده و با اصلاحاتي در آن كه عمدتاً به محوريت استاد راهنما باز مي گردد در معاونت¬هاي آموزشي و فرهنگي- اجتماعي دانشگاه با اخذ نظرات دانشگاهيان تهيه شده و در تاريخ 2/4/1393 به تصويب هيئت رئيسه دانشگاه رسيده است.

تحت نظارت وف بومی