وب‌نوشت hoda

اركان طرح

اساتید راهنما، همیاران، دانشجویان جدیدالورود، مشاوران پشتيبان، كميته حمايت و نظارت بر طرح، كميته هاي اساتيد راهنماي دانشكده ها و دبيرخانه طرح اركان طرح هستند كه در ادامه معرفي مي شوند.

 

ضرورت اجراي طرح

  1. ضرورت پيشگيري از مشكلات تحصيلي، عاطفي، ارتباطي، جسمي و ... دانشجوي جديدالورود بخصوص دانشجويان خوابگاهي از طريق آگاهي بخشي و مهارت افزايي دانشجويان بخصوص در سال اول تحصيل
  2. ضرورت رفع نيازهاي آموزشي، دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي دانشجوي جديدالورود از طريق اساتيد راهنما، مشاوران و همياران

اهداف طرح

  1. آشنايي دانشجويان جديدالورود با بخش هاي مختلف آموزشي، فرهنگي، دانشجويي، اداري و خدماتي دانشگاه

  2. افزايش آگاهي دانشجويان نسبت به مقررات كلي دانشگاه و مقررات آموزشي به ويژه حقوق و وظايف خود

معرفي طرح

دانشجويان در كنار آموزش و پژوهش تخصصي دانشگاهي، نيازمند يك بستر مناسب براي فراگيري جنبه هاي عمومي زندگي، به ويژه در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي، در فرآيند رشد خود هستند. البته اين بستر با بستر آموزش و پرورش قبل از دانشگاه متفاوت است و در آن خود مختاري و درجه آزادي دانشجو به مراتب بيشتر است، با اين حال طراحي، پياده سازي و استقرار اين بستر مناسب نيازمند عطف توجه است و طرح حاضر با عنوان هدايت استاد محور دانشجويان (هدا) براي اين منظور تهيه و تدوين شده است.

تحت نظارت وف بومی